Terms of Service

Last updated: June 21, 2024

Agreement

This agreement is made between Devoro, UAB, company code 304963185, (hereinafter referred to as the "Provider"), and the Client, who has registered in the Provider's electronic service management system, provided all necessary registration details, and confirmed agreement with these terms by marking "I have read and agree with the terms of the Agreement".

1. Subject of the Agreement

1.1. The Provider commits to provide the Client with server rental and related services (hereinafter referred to as "Services") as specified in the Agreement, and the Client commits to comply with the terms set out in the Agreement.

1.2. Service descriptions and prices are provided in the Provider's electronic service management system at www.vbox.lt.

1.3. The Provider reserves the right to change or supplement the terms at any time without prior notice. Publishing the terms and changes on the website 30 days before they come into effect and/or sending a notification to the Client's provided email address is considered proper notification of changes to the Agreement terms. If the Client does not notify in writing of their desire to terminate the Agreement within 10 days of the notification, it is considered that they agree to the changes.

2. Rights and Obligations

2.1. The Provider commits to:

2.1.1. provide the Client with the right to use the ordered Services for the paid period;

2.1.2. respond within 8 (eight) hours on working days (from 9:00 to 18:00) to the Client's notifications of service disruptions caused by technical or software malfunctions of the Provider;

2.1.3. notify the Client by email about hardware maintenance work 3 working days before it starts;

2.1.4. ensure the confidentiality of the information provided by the Client;

2.1.5. the Provider has the right to disconnect the Client's website without prior notice if it is subject to a DDoS attack (Distributed Denial of Service) or if the website's operation causes disturbances to the Provider's technical platform;

2.2. The Client commits to:

2.2.1. provide accurate identification and contact information and timely inform the Provider of any changes. Upon the Provider's request, provide documents verifying the accuracy of the provided information;

2.2.2. ensure that the server resources are not used, directly or indirectly, for illegal purposes, including but not limited to mass email sending, harm to the operation or security of computer systems and networks, violation of applicable laws of the Republic of Lithuania, the rights of the Provider and third parties, or excessive load on server processors and other components;

2.2.3. independently manage the acquired services, including software updates and security;

2.2.4. immediately inform the Provider about any service disruptions;

3. Payment Procedures

3.1. The Client must prepay the registration fee (if applicable) and the subscription fee for the services provided by the Provider according to the specifications chosen in the Order.

3.2. All new orders must be paid within 1 week of the order date. Otherwise, orders will be canceled.

3.3. All payments are considered made on the day the funds are credited to the Provider's account.

3.4. Invoices are sent to the Client's email address specified in the service order.

3.5. If the Client fails to make timely payment for services, they may be terminated or suspended unilaterally, and claims will not be accepted.

3.6. Fees for registered domains are non-refundable under any circumstances.

4. Responsibilities of the Parties

4.1. If service provision is suspended due to the Provider's fault, the Provider will compensate only the Client's direct losses, not exceeding the cost of one month's service.

4.2. The Provider does not compensate the Client for indirect losses, including lost profits, arising from service disruptions.

4.3. The Provider is not responsible for the Client's information storage after the Agreement expires.

4.4. The Provider is not liable for the content of the Client's server that contradicts the applicable laws of the Republic of Lithuania or the rights of third parties.

4.5. The Parties are exempt from liability for non-performance or improper performance of contractual obligations if it is due to circumstances beyond their control (force majeure).

5. Domain Registration

5.1. When providing domain services, the Provider commits to provide mediation services between the Client and the Registry for domain registration, transfer, or renewal, based on a separate order and paid service fee.

5.2. Domain owner information will be provided in the public international WHOIS database used to identify domain owners.

5.3. When ordering domain recovery from quarantine or domain owner change services, the Client ensures that they have the right to the ownership of the specified domain.

5.4. The certified domain registries' registration rules are an integral part of the Domain Registration Terms, applicable to all procedures and take precedence over the Provider's service terms (.LT domain procedural regulations: https://www.domreg.lt/informacija/dokumentai/procedural-regulation.pdf).

6. Validity of the Agreement

6.1. The right to use the Services is valid for the period specified in the Order. If the Client places a new Order no less than 1 (one) day before the current Order expires, the Agreement is automatically extended. The number of Orders and periods are not limited.

6.2. The Agreement comes into effect on the day it is concluded and remains valid until the end of service provision.

6.3. The Agreement becomes void if the Client fails to fulfill any of the obligations assumed under this Agreement.

6.4. If the Client unilaterally terminates this Agreement, they must pay all fees for the provided Services, and if the term of use specified in the Agreement supplements has not expired, the terms within the supplements will apply.

7. Other Provisions

7.1. The Parties commit to keep all information received before concluding or executing the Agreement confidential and not disclose it to third parties without the other Party's consent, except in cases provided by the laws of the Republic of Lithuania.

7.2. A Party that violates this confidentiality agreement and causes damage to the other Party must compensate for the incurred losses.

7.3. All matters not provided for and not regulated in this Agreement are resolved by mutual agreement or according to the applicable laws of the Republic of Lithuania.

7.4. The Client agrees that the Provider may use the Client's provided data for direct marketing purposes, offering their goods and services. The Client may express their disagreement with the use of their data for direct marketing purposes in the Provider's electronic service management system.

Paslaugų teikimo sąlygos

Paskutinį kartą atnaujinta: birželio 21, 2024

Sutartis

Ši sutartis sudaroma tarp Devoro, UAB, įmonės kodas 304963185, (toliau - "Vykdytojas"), ir Užsakovo, kuris registravosi Vykdytojo elektroninėje paslaugų valdymo sistemoje, užpildė visus registracijai būtinus duomenis, ir patvirtino, kad sutinka su šios sutarties sąlygomis, pažymėdamas "Sutartį perskaičiau, su jos sąlygomis sutinku".

1. Sutarties dalykas

1.1. Vykdytojas Sutartyje nustatyta tvarka įsipareigoja teikti Užsakovui serverių nuomos ir kitas susijusias paslaugas (toliau – Paslaugos), o Užsakovas įsipareigoja laikytis sutartyje numatytų sąlygų.

1.2. Paslaugų aprašymai ir kainos pateikiami Vykdytojo elektroninėje paslaugų valdymo sistemoje, esančioje adresu: www.vbox.lt

1.3. Vykdytojas turi teisę turi teisę bet kuriuo metu keisti ar papildyti sąlygas be išankstinio įspėjimo. Sąlygų ir pakeitimų paskelbimas tinklalapyje prieš 30 dienų iki jų įsigaliojimo ir/arba pranešimo išsiuntimas Užsakovo nurodytu elektroniniu paštu yra laikomas tinkamu informavimu apie sutarties sąlygų pasikeitimus. Jei per 10 dienų nuo pranešimo išsiuntimo Užsakovas raštu nepraneša apie norą nutraukti sutartį, laikoma, kad jis sutinka su pakeitimais.

2. Teisės ir pareigos

2.1. Vykdytojas įsipareigoja:

2.1.1. suteikti Užsakovui teisę naudotis užsakytomis Paslaugomis apmokėtam laikotarpiui;

2.1.2. užsakovui pranešus apie tam tikros Paslaugos teikimo sutrikimus, atsiradusius dėl Vykdytojo techninės ar programinės įrangos gedimo, per 8 (aštuonias) valandas darbo dienomis (nuo 9.00 iki 18.00 val.);

2.1.3. pranešti Paslaugų gavėjui elektroniniu paštu apie techninės įrangos priežiūros darbus likus 3 darbo dienoms iki jų pradžios;

2.1.4. užtikrinti Užsakovo pateiktos informacijos konfidencialumą;

2.1.5. vykdytojas turi teisę be išankstinio įspėjimo išjungti Užsakovo svetainę, jei į svetainę yra nukreipta DDoS ataka (angl. Distributed Denial of Service), arba svetainės veikimas sukelia trikdžius Vykdytojo techninėje platformoje;

2.2. Užsakovas įsipareigoja:

2.2.1. pateikti teisingą Užsakovą identifikuojančią bei kontaktinę informaciją ir savalaikiai informuoti apie jos pasikeitimus. Vykdytojui pareikalavus, pateikti nurodytos informacijos tikrumą patvirtinančius dokumentus;

2.2.2. užtikrinti, kad Užsakovui suteikti serverio resursai tiesiogiai ar netiesiogiai nebus naudojami neteisėtais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant masiniu el. pašto siuntimu, kenkimu kompiuterinių sistemų, tinklų veikimui ar saugumui, taip pat pažeidžiant galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, Vykdytojo bei trečiųjų asmenų teises, neproporcingai smarkiai apkraunant serverinių procesoriaus bei kitų komponentų darbą;

2.2.3. savarankiškai administruoti įsigytas paslaugas, rūpintis programinės įrangos atnaujinimu ir saugumo užtikrinimu;

2.2.4. nedelsiant informuoti Vykdytoją apie Paslaugos teikimo sutrikimus;

3. Atsiskaitymo tvarka

3.1. Užsakovas privalo iš anksto apmokėti registracijos mokestį (jei numatytas) ir abonentinį mokestį už paslaugas, kurias teikia Vykdytojas, pagal Užsakyme pasirinktą specifikaciją.

3.2. Visi nauji užsakymai turi būti apmokėti per 1 savaitę nuo užsakymo datos. Vėliau užsakymai bus anuliuoti.

3.3. Visi mokėjimai laikomi atliktais nuo pinigų įskaitymo į Vykdytojo sąskaitą dienos.

3.4. Sąskaitos Paslaugos gavėjui siunčiamos paslaugų užsakyme nurodytu elektroniniu paštu.

3.5. Jei Užsakovas neatlieka laiku mokėjimo už paslaugas, jos gali būti nutrauktos arba sustabdytos vienašališkai, ir pretenzijos nebus priimamos.

3.6. Mokestis už užregistruotus domenus negrąžinimas jokiais atvejais.

4. Šalių atsakomybės

4.1. Jei dėl vykdytojo kaltės sustabdytas Paslaugų teikimas, vykdytojas atlygina tik tiesioginius užsakovo nuostolius, neviršijant vieno mėnesio dydžio Paslaugos kainos.

4.2. Vykdytojas neatlygina Užsakovui netiesioginių nuostolių, įskaitant negautą pelną, atsiradusius dėl paslaugos teikimo sutrikimo.

4.3. Vykdytojas nėra atsakingas už Užsakovo informacijos saugojimą pasibaigus sutarties galiojimui.

4.4. Vykdytojas neatsako už Užsakovo serverio turinį, prieštaraujančio galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams ar trečiųjų asmenų teisėms.

4.5. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, jei negali jų vykdyti dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo jų valios (force majeure).

5. Domenų registravimas

5.1. Teikiant domenų paslaugas, Vykdytojas įsipareigoja teikti tarpininkavimo paslaugas tarp Užsakovo ir Registro, registruojant, perkeliant ar pratęsiant domeno galiojimą, pagal atskirą užsakymą ir sumokėtą paslaugų kainą.

5.2. Domeno užsakovo duomenys bus pateikiami viešoje tarptautinėje WHOIS duomenų bazėje, kuri naudojama siekiant identifikuoti domenų užsakovą.

5.3. Užsakovas, užsakydamas domeno atkūrimo iš karantino arba domeno savininko keitimo paslaugą, patikrina, kad turi teisę į nurodyto domeno nuosavybę.

5.4. Atestuotų domenų registrų patvirtintos registravimo taisyklės yra neatsiejama Domenų registravimo sąlygų dalis galiojanti visoms procedūroms ir turi viršenybę prieš Vykdytojo paslaugų teikimo sąlygas (.LT domeno procedūrinis reglamentas: https://www.domreg.lt/informacija/dokumentai/procedurinis-reglamentas.pdf).

6. Sutarties galiojimas

6.1. Teisė naudotis Paslaugomis galioja Užsakyme nurodytą laikotarpį. Jei Užsakovas pateikia naują Užsakymą likus ne mažiau kaip 1 (vienai) dienai iki dabartinio Užsakymo termino pabaigos, Sutartis pratęsiama automatiškai. Užsakymų skaičius ir laikotarpiai nėra ribojami.

6.2. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos ir galioja iki Paslaugų teikimo pabaigos.

6.3. Sutartis netenka galios Užsakovui neįvykdžius bent vieno šia Sutartimi prisiimto įsipareigojimo.

6.4. Užsakovui vienašališkai nutraukus šią sutartį Užsakovas privalo sumokėti visus mokesčius už suteiktas Paslaugas, o jeigu pagal Sutarties priedų sąlygas nėra pasibaigęs juose numatytas Naudojimosi paslauga terminas.

7. Kitos nuostatos

7.1. Šalys įsipareigoja laikyti visą informaciją, gautą prieš sudarant ar vykdant Sutartį, konfidencialia ir neatskleisti jos tretiesiems asmenims be kitos Šalies sutikimo, išskyrus atvejus, numatytus Lietuvos Respublikos įstatymuose.

7.2. Šalis, pažeidusi šį konfidencialumo susitarimą ir padariusi kitai Šaliai žalą, privalo atlyginti patirtus nuostolius.

7.3. Visi šioje sutartyje nenumatyti ir nesureguliuoti klausimai sprendžiami abipusiu sutarimu arba pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

7.4. Užsakovas sutinka, kad Vykdytojas gali naudoti Užsakovo pateiktus duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, siūlydamas savo prekes ir paslaugas. Užsakovas gali pareikšti savo nesutikimą dėl šių duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslais Vykdytojo elektroninėje paslaugų valdymo sistemoje.